Vilkår for anvendelse af Veksø Sognehus til begravelsesarrangementer

Om begravelsesarrangementer

Der er to muligheder:

  1. Lokalerne kan udlejes til et arrangement med en varighed på op til 2 timer i forlængelse af den kirkelige handling. Forberedelse samt afrydning foretages af Service-teamet, som dækker op til det forventede antal gæster og sørger for anretning af det ønskede traktement. Hvis det er praktisk muligt kan der - mod afregning pr. kuvert - hasteopdækkes til flere gæster. Servering under arrangementet er ikke muligt.
  2. Lokalerne kan udlejes til et arrangement med en varighed på op til 3 timer i forlængelse af den kirkelige handling - uden Service-teamets medvirken. I så tilfælde skal lejer selv stå for anretning og oprydninginden for de 3 timer.

Hvornår kan lokalerne bookes?

Lejemålet aftales efter først til mølle princippet snarest efter den kirkelige handling er aftalt.

Vilkår

Den underskrivende lejer er ansvarlig for at nedenstående overholdes

  1. Lokaler reserveres gennem kirkekontoret. Ved model 2 betales leje og depositum ved bestilling
  2. Alle arrangementer (samt oprydning, hvis man bruger model 2) skal være afsluttet 3 timer efter den kirkelige handling er slut
  3. Deltagerne benytter udelukkende de aftalte lokaler
  4. Aktiviteterne må ikke virke støjende eller på anden måde generende
  5. Tobaksrygning er kun tilladt udendørs, hvor særlige affaldsbeholdere forefindes. Arealerne udendørs afleveres også i den stand de forefindes
  6. Inventar og materialer behandles hensynsfuldt
  7. Der må ikke stilles genstande på klaveret
  8. Klaveret kan benyttes efter aftale med kirkekontoret
  9. Audiovisuelt udstyr, som forefindes i Sognehuset, kan lånes efter aftale med kirkekontoret
  10. Ved model 2 kan køkkenet benyttes til anretning af medbragt mad men ikke til tilberedning i større omfang
  11. Ved model 2 afleverer lejer de lejede lokaler pæne og ryddelige - i den stand de forefindes, når lejer ankommer, dvs. at gulve er fejede, bordplader aftørrede og alt service er vasket. Bordene står i samme opstilling, vinduer er lukkede og lys er slukket. Hvis oprydningen/rengøringen er utilstrækkelig, og det som følge heraf er nødvendigt at foretage ekstraordinært oprydnings/rengøringsarbejde, vil lejer blive afkrævet betaling herfor.
  12. Ved model 2 sker al opvask i opvaskemaskine af hygiejniske grunde. Service skylles af først - se vejledning i køkkenet
  13. Ved model 2 kan Sognehusets containere bruges til almindeligt køkkenaffald, mens lejeren tager andet affald og flasker med efter brug
  14. Ved model 2 må nøglen aldrig lægges i postkassen men afleveres på kirkekontoret efter aftale
  15. Veksø Menighedsråd har ikke ansvar for medbragte eller efterladte effekter

Det med småt

Veksø Menighedsråd har intet ansvar for skader, som bruger at de lejede faciliteter måtte påføre personale eller publikum, med mindre disse skaders opståen hidrører fra egenskaber ved det lejede, som ikke var eller burde være opdaget ved almindelig agtpågivenhed ved undersøgelse af det lejede ved modtagelsen.

Lejer er pligtig til i videst muligt omfang at afværge truende skade og/eller begrænse disses omfang.

Mangler det lejede egenskaber, som måtte anses for tilsikrede, eller egenskaber, som lejeren forudsatte, at det lejede var udstyret med, og var denne forudsætning kendelig for udlejeren, eller viser det lejede sig at være behæftet med mangler, som anses for væsentlige, er lejeren berettiget til at hæve lejemålet og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

I tilfælde af uenighed udvælger parterne i forening en sagkyndig opmand, hvis afgørelse er bindende. Honorar til opmanden afholdes af parterne med halvdelen til hver.

Uanset den ovenfor omtalte opmand er de i dette afsnit nævnte forhold domstolsanliggender, ligesom adgangen til i det hele at få en retstvist afgjort ved domstolen, tilkommer enhver af parterne, hvor denne kontrakt ikke bestemmer andet.

 

---

November 2013, Veksø Menighedsråd