Vilkår for anvendelse af Veksø Sognehus til "andre arrangementer"

Et "andet arrangement" er et arrangement, som ikke falder indenfor kategorierne begravelse/bisættelse eller dåbs- eller bryllupsreception.

Hvornår kan lokalerne bookes?

Lejemålet aftales efter først til mølle princippet og kan som hovedregel tidligst aftales 2 måneder før den ønskede dato

Vilkår

Den underskrivende lejer er ansvarlig for at nedenstående overholdes

  1. Lokaler reserveres gennem kirkekontoret og depositum og leje betales ved bestilling
  2. Det er ikke tilladt lejer at opkræve entré eller kontingent i forbindelse med arrangementer
  3. Alle arrangementer samt oprydning skal være afsluttet senest kl. 23.00
  4. Deltagerne benytter udelukkende de aftalte lokaler
  5. Aktiviteterne må ikke virke støjende eller på anden måde generende
  6. Tobaksrygning er kun tilladt udendørs, hvor særlige affaldsbeholdere forefindes. Arealerne udendørs afleveres også i den stand de forefindes
  7. Inventar og materialer behandles hensynsfuldt
  8. Der må ikke stilles genstande på klaveret
  9. Klaveret kan benyttes efter aftale med kirkekontoret
  10. Audiovisuelt udstyr, som forefindes i Sognehuset, kan lånes efter aftale med kirkekontoret
  11. Køkkenet kan benyttes til anretning af medbragt mad men ikke til tilberedning i større omfang
  12. Lejer afleverer de lejede lokaler pæne og ryddelige - i den stand de forefindes, når lejer ankommer, dvs. at gulve er fejede, bordplader aftørrede og alt service er vasket. Bordene står i samme opstilling, vinduer er lukkede og lys er slukket. Hvis oprydningen/rengøringen er utilstrækkelig, og det som følge heraf er nødvendigt at foretage ekstraordinært oprydnings/rengøringsarbejde, vil lejer blive afkrævet betaling herfor.
  13. Al opvask sker i opvaskemaskine af hygiejniske grunde. Service skylles af først - se vejledning i køkkenet
  14. Sognehusets containere kan bruges til almindeligt køkkenaffald
  15. Andet affald og flasker skal lejeren tage med efter brug
  16. Nøglen må aldrig lægges i postkassen men afleveres på kirkekontoret efter aftale
  17. Veksø Menighedsråd har ikke ansvar for medbragte eller efterladte effekter

Det med småt

Veksø Menighedsråd har intet ansvar for skader, som bruger at de lejede faciliteter måtte påføre personale eller publikum, med mindre disse skaders opståen hidrører fra egenskaber ved det lejede, som ikke var eller burde være opdaget ved almindelig agtpågivenhed ved undersøgelse af det lejede ved modtagelsen.

Lejer er pligtig til i videst muligt omfang at afværge truende skade og/eller begrænse disses omfang.

Mangler det lejede egenskaber, som måtte anses for tilsikrede, eller egenskaber, som lejeren forudsatte, at det lejede var udstyret med, og var denne forudsætning kendelig for udlejeren, eller viser det lejede sig at være behæftet med mangler, som anses for væsentlige, er lejeren berettiget til at hæve lejemålet og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

I tilfælde af uenighed udvælger parterne i forening en sagkyndig opmand, hvis afgørelse er bindende. Honorar til opmanden afholdes af parterne med halvdelen til hver.

Uanset den ovenfor omtalte opmand er de i dette afsnit nævnte forhold domstolsanliggender, ligesom adgangen til i det hele at få en retstvist afgjort ved domstolen, tilkommer enhver af parterne, hvor denne kontrakt ikke bestemmer andet.

 

---

November 2013, Veksø Menighedsråd